Hakkımızda

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİSTLERİ KİMDİR ?

Kardiyopulmoner fizyoterapisti, en az 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans eğitimini alarak fizyoterapist ünvanı almış, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında özelleşmiş fizyoterapistlerdir. Kardiyopulmoner fizyoterapistler; her yaş grubunda, bebek, çocuk, yetişkin ve yaşlılarda çeşitli konjenital veya sonradan edinilen kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk ya da hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonu üzerinde özelleşmişlerdir. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon programları; fonksiyonel kapasitede artış, psikolojik iyilik hissinde gelişme, tekrarlı hastane yatışı ve sağlık bakım harcamalarında azalma ve prognozda iyileşme ve semptomlarda azalma sağlayarak yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olur. Kardiyopulmoner fizyoterapistleri genel fizyoterapi bilgisi üzerine, kardiyopulmoner anatomi ve fizyoloji, klinik egzersiz fizyolojisi, çeşitli kardiyovasküler ve pulmoner bozukluk ve hastalıklarda ortaya çıkabilecek patofizyolojik değişiklikler ve egzersiz kapasitesindeki kısıtlılığın ve normalden sapmaların kaynağı, bu sıkıntıların giderilmesine yönelik geliştirilebilecek yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler. Ayrıca yoğun bakım, cerrahi sonrası, palyatif bakım gibi farklı alanlarda kullanılan kardiyopulmoner fizyoterapi yaklaşımları bilirler. Kardiyopulmoner fizyoterapistleri, kanıta dayalı uygulamaya, niteliğin geliştirilmesi yaklaşımlarına ve bilişime önem veren, hasta merkezli tedavi vermek üzere eğitilmişlerdir.

Kardiyopulmoner fizyoterapistleri, her hastanın farklı olabileceğini bilir ve her hastaya özel tedavi programı sağlar, onları dinler, bilgilendirir ve eğitir, karar mekanizmasına hastayı dahil eder, tedavi programının sürekli ve güvenilir olmasını sağlamak için diğer ekip üyeleri ile iletişimde olur, onlarla işbirliği yapar, kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda en son araştırmaları takip eder ve kendini sürekli geliştirir, kardiyopulmoner rehabilitasyon programı sırasında karşılaşılan aksaklık ve tehlikeleri ortaya koyup önlemlerini alabilir, hasta ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda tedavi yaklaşımları geliştirir ve sonuçlarını değerlendirir. Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi etkileyen çeşitli bozukluklarda fizyoterapi rehabilitasyon açısından uygun değerlendirme yaklaşımlarının belirlenmesi ve gereken fizyoterapi rehabilitasyon programlarının oluşturulması, hasta ve aile eğitimi konusunda görev alırlar. Ayrıca kardiyovasküler ve pulmoner hastalık yada bozukluk gelişimi açısından belirli risk faktörlerine sahip bireylerde hastalık gelişimini engellemeye yönelik koruma yaklaşımları ve davranış modifikasyonları geliştirirler. Sonuç olarak, kardiyopulmoner fizyoterapistleri, kardiyovasküler ve pulmoner hastalığı olanlarda, fonksiyonel kapasitenin artmasına, psikolojik iyilik hissinin gelişimine, tekrarlı hastane yatış ve sağlık bakım harcamalarında azalmaya, prognozda iyileşmeye ve semptomlarda azalma sağlayarak yaşam kalitesinin artmasına ve günlük yaşam aktivitelerinde en iyi fiziksel performansı kazanabilmelerine yardım eder. Kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar açısından risk faktörü taşıyanlarda hastalık gelişimini önlemeye ve sağlığın geliştirilmesine yardımcı olurlar. Kardiyopulmoner fizyoterapistlerinin en çok ilgilendikleri problemler;
• Koroner Arter Hastalığı
• Kronik Konjestif Kalp Yetersizliği ve Kardiyomyopatiler
• Akut miyokard infarktüsü
• Stabil anjina pektoris
• Koroner arter by-pass operasyonu
• Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti
• Kalp Kapak Hastalıkları, kapak tamiri ya da replasmanı
• Kalp ya da kalp-akciğer transplantasyonu
• Konjenital kalp hastalıkları
• Periferik damar hastalıkları
• Cihaz implantasyonu
• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
• Astım
• Kistik fibrosis
• Bronşektazi
• İnterstitial akciğer hastalıkları
• Nöromuskuler hastalıklar
• Akciğer kanseri
• Primer pulmoner hipertansiyon
• Torasik ve abdominal cerrahi
• Akciğer volüm azaltma cerrahisi
• Mekanik ventilator bağımlılığı
• Obezite ile ilişkili respiratuar bozukluklar
• Böbrek ve karaciğer transplantasyonu
• Hastanelerin onkoloji ve pediatri servislerinde yatan hastalar
• Hastanelerin farklı yoğun bakımlarında ve palyatif bakımda yatan hastalar

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun