Dernek Tüzüğü

Dernegin Adi ve Merkezi

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ

BÖLÜM l
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1.
Derneğin adı: Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneğidir.
Derneğin merkezi Ankaradır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma
Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
Madde 2.
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Derneği kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel
uzmanlık derneğidir. Dernek fizyoterapistlik mesleğinin özelleşme alanlarından biri olan
kardiyopulmoner rehabilitasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, kardiyopulmoner
rehabilitasyon alanında standartları olusturmak, korumak ve yükseltmek amacıyla
kurulmuştur. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir,
üyelerinin özlük haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1. Kardiyopulmoner rehabilitasyonun toplumdaki yerini güçlendirmek için çalismalar
yapmak.
2. Dernek üyelerinin meslek odası oluşturmak için yeter sayıya ulaşması halinde, oda
olmaya yönelik çalışmaları yürütmek.
3. Dernek, tüzük ve amaçlari dogrultusunda gerek görülmesi halinde vakif kurabilir.
4. Ülke genelinde örgütlenmek amaci ile gerekli tüzük degisikliklerini genel
kurullarında yapmak kaydı ile şubeler açılmasını teşvik etmek.
5. Meslek etik prensipleri belirlenmesi ve duyurulmasına yardımcı olmak üzere
çalışmalarda bulunmak. Dernek üyelerinin bu prensiplere uygun çalışmaları
hususunda yardımcı olmak. Diğer meslek disiplinleri ve 3. şahıslarla dernek üyeleri
arasındaki ilişkilerde, gerektiğinde devreye girerek olası sorunların çözümüne
katkıda bulunmak.
6. Dernek çalışmalarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara duyurmak.
7. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında en yüksek mesleki ve bilimsel standartları
geliştirmek ve sürdürmek,
8. Kardiyopulmoner rehabilitasyon tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin, ve
sonrası eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin  iyileştirilmesini ve geliştirilmesini
teşvik etmek ve desteklemek,
9. Kardiyovasküler ve solunum hastalıkları ve rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel
bilgileri  toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar


(kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb ) ve hakemli bilimsel yayınlar (dergi,
kitap,  vb) yapmak,
10. Kardiyovasküler ve solunum hastalıklarının nedenleri, tedavi ve önlenimi
konusunda, sağlıklı kişilerde sağlığın geliştirilmesi konusunda sağlık çalışanlarının,
yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların ve ailelerinin eğitimi ve bilinçlendirilmeleri
konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak,
11.  Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık
desteği sağlamak,
12. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında insan gücü planlaması ve politikaları
oluşturmak
13. Mesleki alanda yapılan yenilikleri takip etmek. Yenilikleri dernek üyelerine
duyurmak.
14. Mesleki alanda yapılan yenilikleri izlemek amacıyla yurtdışı yayınları takip etmek,
diğer derneklerle bağlantı kurarak bu derneklerle işbirliği yapmak.
15. Dernek yayını olan broşür, kitap, bülten v.s. ile üyeler arası iletişim ve bilgi
alışverişini kurmak ve devam ettirmek.
16. Kardiyovasküler ve solunum hastalıklarının koruma ve tedavisi alanında, sağlığı
geliştiren egzersiz yöntemleri ya da stratejileri konusunda, yüksek kalitede klinik,
epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve
desteklemek,
17. Kardiyovasküler ve solunum hastalıkları ve rehabilitasyonu ile ilgili temel ulusal
verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,
18. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak
bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları
koordine etmek ve yönetmek,
19. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma
grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,
20. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve
burs sağlamak
21. Kalp ve akciğer hastalıklarının en uygun rehabilitasyonu ve önlenimi için rehberler
oluşturmak ve yaymak, bu rehberlerin uygulanımı için gerekli etkinliklerde
bulunmak,
22. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve
geliştirmek
23. Kardiyovasküler ve solunum sistemlerini korumak ve geliştirmek, hastalıklarının
toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal
politikalar oluşturmak,
24. Kardiyovasküler ve solunum sistemlerini korumak ve geliştirmek amacıyla
hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde
girişimlerde bulunmak,
25. Kardiyovasküler ve solunum hastalıklarını önlemeye ve hasta bakımını
iyileştirmeye yönelik tüm etkinliklere katılmak, benzer hedeflere sahip ulusal,


bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği
yapmak,
26. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için  kurullar oluşturmak, ülkenin değişik
kentlerinde şubeler ve/veya temsilcilikler açmak,
27. Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde satmak, devir
ve hibe etmek, sağlık kuruluşları açmak, işletme, şirket ve vakıflar kurmak,
28. Ücretli ve/veya gönüllü ücretsiz personel istihdam etmek,
29. Banka ve benzeri kurumlarda mevduatlarını değerlendirmek,
30. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Ulusal ve uluslararası fonlardan yardım,
destek ve hibe almak,
31. Ülkedeki diğer fizyoterapi kuruluşlarıi konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları
ve politika belirleyiciler ile organik bağ içinde olmak,
32. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir
amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
33. Üyelerinin yararlanmalari ve bos zamanlarini degerlendirebilmeleri için lokal
açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlari teftiş etmek.
34. Üyeleri arasinda beseri münasebetlerin gelistirilmesi ve devam ettirilmesi için
yemekli toplantilar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eglenceli etkinlikler vb.
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarini saglamak.
35. Amacin gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayili Dernek ve
Vakiflarin Kamu Kurum ve Kuruluslari ile Iliskilerine Dair Kanun hükümleri sakli
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluslari ile görev alanlarina giren konularda ortak
projeler yürütmek.
36. Dernek siyasetle ugrasmayan bir kurumdur.
Derneğin Faaliyet alanı: Dernek mesleki ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet
gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3.
 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her
gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı kişilerin
üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal
üyelik için bu koşul aranmaz.
 Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim
kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 Hiçbir şekilde adli sabıkası bulunmayan,
 Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokul ve/veya Bölümlerinden birinden mezun herkes derneğe üye olabilir.
Derneğin Üyelik Koşulları ve Türleri
 Fizyoterapist ünvanı alan herkes derneğe üye olabilir.
 Yönetim Kuruluna seçim hakkı elde edebilmek için kardiyopulmoner rehabilitasyon
alanında en az üç yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak.

 Aidat ödemelerini düzenli yapmak.
 Genel kurul toplantılarına katılmak. Bu toplantılara üyeler yılda en az bir kez
mazeretli katılmama hakkına sahiptir. Mazeretsiz katılmama hakkı yoktur.
 Dernek başkanlığına yazılı olarak ya da derneğin resmi web sitesinden yapılacak
üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ya da elektronik posta ile
başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere
kaydedilir.
 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca
üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 Üyelikler şu şekildedir:
o Asil Üye, müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen üyeler
o Onursal Üyelik, derneğin amaç ve faaliyetine katkıda bulunanlar arasından
uygun görüleceklere yönetim kurulu tarafından verilen bir payedir. Onursal
üyeler genel kurula katılıp görüş bildirebilirler, temennide bulunabilirler, ancak
oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler.

Üyelikten Çıkma
Madde 4.
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa
dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5.
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
2. Derneğin belirlediği etik kurallara uyulmadığının tespitinde,
3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
4. Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ötürü mahkûmiyetin olması durumunda,
5. Derneğin genel kurul toplantılarına bir yılda birden fazla mazeretsiz olarak katılmama
halinde,
6. Derneğin genel kurul toplantılarına mazeretsiz katılmama halinde,
7. İkazlara rağmen aidat ödemesinin 5 yıl aksatılması durumunda,
8. İstifa halinde,
9. Kişinin akli dengesini yitirmesi halinde kişi üyelikten çıkarılır.
10. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
11. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır. Çıkarılma kararı, yönetim kurulunca karar tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgilisine
yazılı olarak tebliğ edilir.
Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma kararının tebliğini yönetim kuruluna dilekçe vermek
suretiyle çıkarılma kararına itiraz edebilirler, bu itiraz ilk genel kurul toplantısı gündemine
alınır ve karara bağlanır. Bu karar nihaidir.


Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak
iddia edemez.

Derneğin Organları
Madde 6.
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
Dernek Yönetimi gerekli gördüğü durumlarda çalıştay, komisyon veya komiteler oluşturabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7.
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir kez yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının
günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan
edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim
numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya
çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci
toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı
arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu
durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı
ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara
göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu
üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı
yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye
olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy
kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim
kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar kapalı olarak yapılır. Kapalı oylamada
toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği
yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük
değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla
alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9.
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra
edilmesi
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak
7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması,
10. Derneğin vakıf kurması,
11. Derneğin fesih edilmesi,
12. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman
görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili
organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10.
Yönetim kurulu on asil ve on yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla 3 yılda bir seçilir.
Yönetim kurulu seçimlerinde oylama sonucunun eşit sayıda olması durumunda, en uzun süre
üye olan kişi seçilmiş olur.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak
başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye;yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu üyeleri, izinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 defa Yönetim Kurulu toplantısına
katılmadıkları takdirde, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
sunmak
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9. Yıllık üyelik ücretlerini saptamak,
10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri
Madde 11.
Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu
asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda
aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Çalışma Grupları
Madde 12.
Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Genel Merkez Yönetim Kurulu
kararıyla kardiyopulmoner rahabilitasyonun değişik konularında çalışma grupları oluşturur.
Çalışma Grupları, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan, alana ilgi duyan
üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel
bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve
ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının
oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönerge ile belirlenir.
Görev Grupları
Madde 13.
Tüzükte belirtilen  amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla
Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirli bir konu ve sınırlı bir süre (kongre, projeler,
klavuzlar, vb) için oluşturulan ve kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca
varlıkları sona eren, en az 3 üyeden oluşan kurullardır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 14.
-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya
eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor
yarışması, konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer, kurs ve okul gibi faaliyetlerden
sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 15.
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap
döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen
değerin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre
defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak
tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış
tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan
ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul
Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 16.
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra
numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-
17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki
süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da
yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi
biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya
adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 17.
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi”
dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek
başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 18.
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının
yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te
belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)
“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz
gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma
Madde 19.
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak
bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi
Madde 20.
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 22.
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak
yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 23.
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması
açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Derneği” ibaresi kullanılır.


Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 24.
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun