Kardiyopulmoner Fizyoterapisti Kimdir?

 

Kardiyopulmoner Rehabiltasyon Nedir? Kardiyak rehabilitasyon (KR), Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kalp hastasının, fiziksel, mental ve sosyal sağlığının, toplumda mümkün olduğunca normal bir yer edinmesine ve aktif bir yaşam sürmesine olanak verecek hale gelmesi için yapılan faaliyetlerin toplamı” olarak tanımlanmıştır. KR, altta yatan aterosklerotik süreçlerin ilerlemesini stabilize etmek, yavaşlatmak ve hatta geri döndürmek, böylece morbidite ve mortaliteyi azaltmak ve ek olarak kardiyak hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını en iyi duruma getirmek için geliştirilmiş çok yönlü yaklaşımları içerir. KR, kardiyovasküler hastalığı (KVH) olan hastaların özellikle, koroner arter hastalığı ve kronik kalp yetersizliği olan hastaların tedavisinde Amerikan Kardiyoloji Birliği (ACC) ve Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) tarafından güçlü kanıt düzeyine sahip olduğu için kuvvetle önerilmektedir. KR/ikincil önleme programları kardiyovasküler riski azaltmayı, sağlıklı davranışlar kazanmayı ve bu davranışlara uyum göstermeyi, engelliliği azaltmayı ve kardiyovasküler hastaları aktif bir yaşam tarzına teşvik etmeyi amaçlayan değerlendirme, egzersiz eğitimi, kardiyak risk faktörü modifikasyonu, eğitim, danışmanlık ve davranışsal girişimleri içerir. KR, kapsamlı ve uzun süreli programlardır, kardiyak hastalığın fizyolojik ve psikolojik etkilerini sınırlamak, ani ölüm ve re-infarkt riskini azaltmak, kardiyak semptomları kontrol etmek, aterosklerotik süreci stabilize etmek veya geri çevirmek ve hastalarda psikososyal ve mesleki durumu iyileştirmek üzere planlanmıştır. Pulmoner Rehabilitasyon (PR), semptomatik olan ve günlük yaşam aktiviteleri azalmış kronik solunum hastaları için kanıta dayalı, interdisipliner ve kapsamlı bir girişimdir. Hasta değerlendirmesi temelinde hastaya özel egzersiz eğitimi, hasta eğitimi ve davranışsal değişiklikler başta olmak üzere birçok yaklaşımı içerir. Amerikan Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği’nin 2006’da birlikte yayınladıkları bildirgede pulmoner rehabilitasyonun semptomatik, aktiviteleri kısıtlı olan ve/veya optimal medikal tedaviye rağmen hastalığı kontrol altına alınamayan tüm kronik solunum hastalarına önerilmektedir. Yaş, cinsiyet, akciğer fonksiyonları veya sigara durumu önemsenmeksizin pulmoner rehabilitasyondan yarar sağlayabilirler. PR, interdisipliner bir yaklaşımdır. İnterdisipliner ekip; göğüs hastalıkları uzmanı, fizyoterapist, solunum hemşiresi, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hastanın ihtiyacına uygun sağlık profesyonellerinden oluşur. PR programı, değerlendirmeler ışığında hastaya özel, hastalığın şiddeti ve ek hastalıklar göz önünde bulundurularak hastalığın klinik sürecine göre belirlenir. PR programları, hasta değerlendirmesi, egzersiz eğitimi, eğitim, beslenme girişimleri, psikososyal destek ve uzun dönem uyumun sağlanması bileşenlerini içerir. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği; koroner arter hastalığı, kronik konjestif kalp yetersizliği ve kardiyomyopatiler, akut miyokard infarktüsü, stabil anjina pektoris, koroner arter by-pass operasyonu, perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, kalp kapak hastalıkları, kapak tamiri ya da replasmanı, kalp ya da kalp-akciğer transplantasyonu, konjenital kalp hastalıkları, perfiferik damar hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, kistik fibrosis, bronşektazi, interstitial hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar, akciğer kanseri, primer pulmoner hipertansiyon gibi hastalıkların sebep olduğu problemleri en aza indirmek için rehabilitasyon ekibinde yer alan fizyoterapistlerin en yüksek etik ve profesyonel standartlarının gelişimine katkıda bulunmak, sağlık sektöründe kardiyopulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyonun ve “ kardiyopulmoner fizyoterapistliği” farkındalığını artırmak amacıyla kurulmuştur. Kardiyovasküler ve pulmoner bozukluğa ya da hastalığa sahip, fonksiyonel kapasiteleri kısıtlanmış, hayatlarında bağımsızlık düzeyleri azalmış hastaların yasam kalitelerini ve bağımsızlıklarını, fonksiyonel kapasitelerini arttırmak, kardiyovasküler ve pulmoner riski azaltarak sağlıklı davranışını kazandırıp iyileşmenin yol haritasını oluşturmak biz kardiyopulmoner fizyoterapistlerinin ana hedefidir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun